Tieto stránky používajú súbory cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte, že ich môžeme používať. Viac o cookies tu. Rozumiem
Reklamačný poriadok | GIFTGALLERY
0 ks
0,000 €

Úvodná strana > Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok
12.1 Prípadné reklamácie vybavujeme podľa platného znenia OBČIANSKÉHO ZÁKONNÍKA (č. 40/1964 Z.z.) v znení neskorších predpisov, ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA v znení neskorších predpisov 
(č. 250/2007 Z.z.) a ZÁKONA O PRIESTUPKOCH v znení neskorších predpisov (č. 372/1990 Z.z.)

12.2 Zodpovednosť predávajúceho
a) Spoločnosť LogART s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) zodpovedá kupujúcemu, že dodaný tovar a služby zodpovedajú množstvám, akosti a prevedeným podmienkam podľa kúpnej zmluvy, prípadne podľa potvrdenia objednávky (ďalej len „zmluva“).
b) Predávajúci zodpovedá za chybu, ktorú má tovar v okamihu predania kupujúcemu alebo v okamihu predania nezávislému prepravcovi k doprave ku kupujúcemu a za chybu, ktorá sa stane zjavnou v dobe do 6-tich mesiacov po          predaní. Počas tejto doby predávajúci prijíma záruku za akosť tovaru, t.j. že dodaný tovar bude po dobu min. 6 mesiacov od okamžiku predania spôsobilý pre použitie k zmluvnému, príp. inak obvyklému účelu, alebo, že si zachová zmluvné či inak obvyklé vlastnosti.
c) Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej bežným užívaním, opotrebovaním alebo nesprávnym používaním.

2 Zodpovednosť kupujúceho
a) Kupujúci je povinný reklamovať zjavné chyby do 5-tich pracovných dní po prevzatí tovaru.
b) Kupujúci môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť.
c) Kupujúci môže vadu vytknúť najneskôr do šiestich mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.

3. Nároky z chýb tovaru
a) Pokiaľ je dodaním tovaru s chybami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:
- požadovať odstránenie chýb dodaním opraveného alebo nového tovaru za tovar chybný,
- opravu chybnej tlače,
- požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo potlače,
- odstúpiť od zmluvy v predmete chybného plnenia,
- požadovať dodanie chýbajúceho tovaru.

Voľba medzi vyššie uvedenými nárokmi náleží kupujúcemu iba v prípade, že ich oznámi predávajúcemu včas vo vyššie uvedenej lehote spoločne s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s chybným tovarom v reklamovanom množstve. Uplatnený nárok nie je možné bez súhlasu predávajúceho meniť.
Množstevné rozdiely zistené kupujúcim mimo priestory predávajúceho musia byť pre uznanie doložené svedectvom tretej nezávislej osoby.

b) Pokiaľ je dodaním tovaru s chybami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci:
- požadovať odstránenie chýb tovaru,
- požadovať dodanie chýbajúceho tovaru,
- požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo potlače,

Spôsob odstránenia chyby závisí na rozhodnutí predávajúceho.
c) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ chyby včas neoznámi predávajúcemu vyššie popísaným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, pokiaľ kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho obdŕžal.

4. Miesto uplatnenia reklamácie
Kupujúci uplatňuje reklamáciu chýb tovaru u predávajúceho v jeho sídle v Bratislave, Galvaniho 16, 821 04 Bratislava.

5. Reklamáciu chýb tovaru uplatňuje kupujúci
- spísaním reklamácie s uvedením dátumu a miesta nákupu, ceny, presným popisom chyby s požadovaním riešenia, na ktorej kópii predávajúci potvrdí prevzatie reklamovaného výrobku s uvedením dátumu, kedy reklamáciu prevzal alebo
- vo vlastnom písomnom oznámení, ktoré bude obsahovať potrebné údaje reklamačného listu:
názov (meno) kupujúceho
miesto podnikania (príp. bydlisko u fyzických podnikateľov)
názov reklamovaného tovaru, jeho katalógové číslo, číslo faktúry alebo dodacieho listu u predávajúceho, dodané množstvo, cenu za jednotku, cenu celkom, dátum prevzatia tovar
popis chyby tovaru
dátum a podpis kupujúceho (podnikateľa alebo ním poverenej osoby)
dátum a podpis obchodného referenta predávajúceho alebo jeho vedúceho, potvrdzujúceho prevzatie reklamácie kupujúceho k vybaveniu

V  prípade, že kupujúci uplatňuje iný reklamačný nárok než na poskytnutie zľavy z ceny predávaného tovaru a služieb, odovzdá súčasne s reklamačným listom predávajúcemu aj predmetný chybný tovar v plnom reklamovanom množstve. Reklamácia nevráteného tovaru nemôže byť uznaná.

6. Lehoty na uplatnenie reklamácie
Chyby tovaru, ktoré sú kupujúcim zistené pri prevzatí tovaru, uplatňuje kupujúci u predávajúceho v čase:
- pri osobnom odbere ihneď (alebo do 5-tich pracovných dní od prevzatia tovaru),
- pri dodaní tovaru nezávislým dopravcom do 5-tich pracovných dní po prevzatí tovaru, pričom pre splnenie stanoveného termínu je pri uplatnení reklamácie zaslanej poštou rozhodný dátum poštového razítka na zásielke.

7. Lehoty pre vybavenie reklamácie
Pre vybavenie reklamácie je stanovená lehota 30 dní odo dňa jej uplatnenia u predávajúceho (doručenia k predávajúcemu). Táto lehota sa predlžuje u chýb odstrániteľných o dobu, po ktorú bude chyba odstránená opravou u tretej strany, prípadne u dodávateľa, či výrobcu tovaru.

8. V prípadoch neupravených týmito PODMIENKAMI sa tento zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom v jeho plnom znení.

10 technológií potlače

Navrhneme vhodnú technológiu potlače
presne pre Vás.

Zistiť viac

Zaručená kvalita výstupu

Garancia vrátenia nepotlačeného tovaru
v prípade nekvality

Podmienky výmeny tovaru

Krátke termíny dodania tlače

Reklamné predmety dodáme
v dohodnutých termínoch.

Zistiť viac

Buďte informovaný o akciových ponukách a novinkách

Pridajte sa do nášho mailinglistu
Dvakrát za mesiac dostanete prehľadný email
Informácie o zľavách a špeciálnych ponukách

Váš e-mail neposkytneme tretej strane

Sekcia pre zákazníkov